Régi jövedelem, új szabályok - változtak az őstermelői jövedelem számításának szabályai

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

2022. január 1-től ismét változtak az őstermelői tevékenység jellegét és az ebből elért jövedelem számítását meghatározó szabályok.

A 2021. év nagy újdonsága volt az őstermelők személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózásának markáns átalakítása. 2022-ben itt-ott ismét újra kell gombolnunk a kabátot e szabályrendszerben.

 Az őstermelői tevékenységből származó bevétel

2021. évi CL. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényt 2021. december 22-én (MK 237.) hirdette ki a jogalkotó. E törvény módosította a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) 3.§. 85. pontját. E jogszabályi hely rögzíti a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétel definícióját, és amúgy 2020-ban került be az adótörvénybe, 2021. január 1-jével történő hatályba lépéssel.

E meghatározást finomította tovább a fentebb említett, 2021. évi CL. törvény. Jelesül:

 » (…) a „kiegészítő tevékenység” szövegrész helyébe a „kiegészítő őstermelői tevékenység (a továbbiakban: kiegészítő tevékenység)” szöveg lép.«

A mezőgazdasági őstermelőket érintően ugyanis a bekerült a törvénybe a kiegészítő őstermelői tevékenység fogalma – ez „köszön vissza” az Szja törvény módosításában –, ezzel az adóalanyi kört érintő, további jogszabályokkal összhangot teremtő pontosítást tett a jogalkotó.

(A családi mezőgazdasági társaságok esetében a Földforgalmi törvényben meghatározott kiegészítő tevékenységet kell használni a továbbiakban is.)

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) 3. § 85. pontja alapján tehát a mezőgazdasági őstermelő kiegészítő őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem haladhatja meg az őstermelői tevékenységből származó éves bevételének negyedét. Ha a kiegészítő őstermelői tevékenységből származó éves bevétele meghaladja ezt a mértéket, akkor a kiegészítő őstermelői tevékenység teljes bevétele „esik ki” az őstermelői tevékenységből származó bevétel kategóriájából, és rá az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben (Csg. törvény) több fogalom megváltozott, illetve átkerült e törvénybe a földforgalmi törvényből (2013. évi CXXII. törvény) 2022. január elsejétől.

(Adóztatás szempontjából a Csg. törvény szerinti fogalmak az irányadóak, és nem a földforgalmi törvény definíciói.)

Az új fogalmak érintik az őstermelői tevékenység folytatását és a jövedelemszámítást is:

 • Mező-, erdőgazdasági tevékenységneka földforgalmi törvényben e körben meghatározott tevékenység mellett, az e tevékenységből származó termékfeldolgozás is mező-, erdőgazdálkodási tevékenységnek minősül, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben – 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet – meghatározott mennyiséget.

Ez azt jelenti, hogy például, a saját gazdaságban termett szilvából főzött lekvár is mezőgazdasági (őstermelői) tevékenység.

 • Őstermelői tevékenységnekaz őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint kiegészítő őstermelői tevékenység minősül, mint

 • a falusi és agroturizmus,

 • kézművesipari tevékenység,

 • fűrészáru-feldolgozás,

 • takarmány-előállítás,

 • mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget,

 • dohányfeldolgozás,

 • bioüzemanyag-előállítás,

 • a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása,

 • nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint

 • az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá

mező- és erdőgazdasági szolgáltatás.

A saját gazdaságból származó alapanyagok felhasználásával előállított termékek eladási árát 2021-ben is őstermelői tevékenység bevételeként kellett számításba venni, azaz a fogalmat csak pontosította a törvénymódosítás.

Az is előfordulhat, hogy az őstermelő nem a saját gazdaságában előállított termékeket dolgozza fel. Ez is kiegészítő őstermelői tevékenységnek minősül, és az 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet szerinti mennyiségi korlátozás is vonatkozik rá.

Ilyen eset, ha az őstermelő a piacon vásárolt gyümölcsből lekvárt készít, és azt értékesíti. Erre a bevételre tehát vonatkozik az Szja tv. 25 százalékos szabálya (ha a kiegészítő őstermelői tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a teljes őstermelői tevékenységből származó éves bevétele negyedét, akkor a kiegészítő őstermelői tevékenység teljes bevétele nem minősül őstermelői tevékenységből származó bevételnek).

Kikerült a kiegészítő őstermelői tevékenység fogalmából a termelési tényezők értékesítése és hasznosítása, ami a fentebb említett „25 százalékos szabály” kapcsán nagyon fontos változás. Így például, ha a gazda eladja az önjáró permetezőgépét, annak eladási ára nem a kiegészítő őstermelői tevékenysége, hanem az őstermelői tevékenységéből származó bevételének része lesz.

Az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezés szerint ez a szabály már 2021. évet érintően is alkalmazható. Azaz a termelési tényezők hasznosításából, értékesítéséből származó bevételt 2021. évben – a gazdálkodó döntésének megfelelően – nem kell beleszámítani a kiegészítő tevékenységből, tevékenységekből származó bevételbe (Csg. törvény 19. § (10) bekezdés).

Adómentes bevételi értékhatár

Tekintve, hogy már 2021-től az adómentes bevételi értékhatár a minimálbér nagyságától függ, ez évente megújuló értéket jelent anélkül, hogy az adótörvény szövegét módosítani kellene.
Ennek megfelelően, a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét (Szja tv. 23.§.).

Éves minimálbérnek az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (2022-ben tehát 200 ezer forint) havi összegének tizenkétszerese minősül.

Ha a bevétel az éves minimálbér felét meghaladja, akkor a mezőgazdasági őstermelő a teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni, de ebből az átalányadózó esetében csak az éves minimálbér felét meghaladó jövedelemrész adózik.

Az Szja tv. 1. számú melléklete 4.26. pontja alapján ugyanis adómentes az átalányadózást alkalmazó őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része.

A mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazhatja, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét, azaz 2022-ben a 24 millió forintot nem haladja meg. Az átalányadózást az adóévben a teljes őstermelői tevékenységre kell alkalmazni.

Családi gazdaságok esetében az átalányadózás abban az esetben alkalmazható, ha a családi őstermelői tevékenység keretében folytatott őstermelői tevékenység bevétele az adóévben nem haladja meg a tagok (ideértve a képviselőt is) adóév utolsó napja szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét (ez 2022-ben 96 millió forint).

Az átalányadózó őstermelő a jövedelmet a bevételből a 90 százalék költséghányad levonásával állapítja meg.

Mivel ennek megfelelően a bevétel 10 százaléka esik adózás alá, és az is csak akkor, ha túllépi az 1,2 millió forintot, ez azt jelenti, hogy 12 millió forintig – ez az éves minimálbér ötszörösének felel meg – adómentes az átalányadózó őstermelő őstermelői bevétele.

A tételes költségelszámolást és a 10 százalékos költséghányadot alkalmazó őstermelőnek sem kell adót fizetnie az őstermelésből származó bevétele után, ha az adóévben e címen megszerzett bevétele nem haladja meg az éves minimálbér felét.

Esetükben azonban, ha a bevétel az éves minimálbér felét (2022-ben tehát az 1,2 millió forintot) meghaladja, akkor jövedelmet kell számolni a bevétel egésze és a költségek alapján.


Bevételi értékhatárÁtalányadózás

90 százalékos költséghányad)Tételes költségelszámolás10 százalékos költséghányadéves bevétel ≤ 1,2 M Ftnem kell jövedelmet számolninem kell jövedelmet számolninem kell jövedelmet számolni1,2 MFt < éves bevétel ≤ 12 MFtjövedelmet kell számolni, de nem kell adót fizetnia bevételből elszámolható költségek alapján megállapított jövedelem után kell adót fizetnia bevételből levonható 10 százalékos költséghányad alapján megállapított jövedelem után kell adót fizetni12 MFt < éves bevétel ≤ 24 MFtjövedelmet kell számolni, az éves minimálbér felét meghaladó jövedelem után kell adót fizetni24 MFt < éves bevételátalányadózás nem alkalmazhatóEgyéni vállalkozás helyett őstermelés

Csökken az egyéni vállalkozóból őstermelővé alakuló gazdálkodók átalakulásához kapcsolódó adóteher: a mezőgazdasági tevékenység továbbfolytatása érdekében, a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása alapján az érintetteknek lehetővé válik a korábban igénybe vett kedvezmények további érvényesítése, az értékcsökkenés folytatása és az elhatárolt veszteség további figyelembevétele is.

E szabályokra, valamint arra az esetre, ha az egyéni vállalkozói tevékenység mellett folytatja őstermelői tevékenységét a magánszemély következő cikkemben térek vissza.Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.