Rendeleti módosítások 2024. január 1-jétől az egészégbiztosítás végrehajtási szabályaiban

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2023. június 30-án jelent meg 286/2023. (VI. 30.) kormányrendelet, amely többek között módosítja a 217/1997. (XII. 1.) kormányrendeletet. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet változásai egyrészt 2023. július 1-étől hatályosak, míg a módosítások másik csoportja 2024. január 1-étől lép majd hatályba. Az előző cikkünkben a júliusi változásokat foglaltam össze, így ezen cikk folytatásaként az alábbiakban 2024. január 1-jétől bekövetkező módosításokat ismertetem.

Pontokba szedve mutatom be, hogy melyek a 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet azon szabályai, amelyeket még idén alkalmazni kell, de jövő január elsejétől már más szabályok lépnek a helyükbe. Elsőként nézzük meg a foglalkoztatói igazolást és annak változásait!

1) Foglalkoztatói igazolásra vonatkozó módosítások:

A hatályos szabály alapján, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásaira és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t köteles kiállítani. A foglalkoztató ezt a „Foglalkoztatói igazolás”-t a biztosított által benyújtott igazolásokkal, és a csed, gyed, örökbefogadói díj iránti kérelemmel/nyomtatvánnyal együtt 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak. A foglalkoztató további kötelezettsége, hogy a kérelem, valamint az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosítása alapján 2024. január 1-jétől személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot kell majd kitölteni. Azaz, a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató 2024. január 1-jétől a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához kiállítja a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot. A kitöltött elektronikus űrlapot a biztosított által benyújtott igazolásokkal, továbbá a táppénz és a baleseti táppénz kivételével a Kincstár által meghatározott – a biztosított által kitöltött és aláírt – elektronikus űrlappal együtt 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.

Ki kell emelni, hogy nem változik az a szabály, hogy a foglalkoztató a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését 2024. január 1-jétől továbbra is hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Azaz, a foglalkoztatónak továbbra is le kell igazolnia a kérelmek, igazolások átvételét, beérkezését.

Mint arról a korábbi cikkünkben is szó volt, a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és az a természetes személy, aki a külföldi foglalkoztatója helyett maga teljesíti biztosítással összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget 2023. december 31. napjáig a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz és a baleseti táppénz iránti kérelmet elektronikus úton az Ebtv. 61. § (5) bekezdésének 2023. június 30. napján hatályos szabálya szerint is benyújthatja, ha 2023. június 30-ig az illetékes kormányhivatalnál kezdeményezte a regisztrációját. Azaz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti kérelmeket az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki, és elektronikus azonosítását követően elektronikus úton nyújthatja be. Ezt követően 2024. január 1-jétől a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelmet már csak a személyre szabott ügyintézési felületen lehet intézni.

A fentiek kapcsán 2024. január 1-jétől hatályon kívül kerülnek a következő szabályok:

  • Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással” együtt köteles benyújtani a 37. § szerint az Igazolványt.
  • Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a 38. § (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell.
  • Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.
  • Ha az igénylő hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjat igényel és a szülés napján nem biztosított, akkor a nyomtatványhoz csatolni kell a hallgatói jogviszonyról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.

Megjegyzés: Továbbá hatályon kívül kerül az a régi szabály is, hogy 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 14-én, valamint az ellátásra való jogosultság kezdő napján hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani.

2) Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátásokra vonatkozó változások:

A hatályos szabály alapján, a biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról, valamint a méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt, kivéve a méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Ugyancsak hasonló szabály vonatkozik, a méltányosságból megállapítandó gyermekápolási táppénzre, mely szerint ez esetben is a foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét, a rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint – ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet – a Kincstár által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére.

2024. január 1-jétől a következő szabályt kell alkalmazni: A biztosított a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon a foglalkoztatójához nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell – az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében foglalt, méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve – a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató – akkor is, ha kifizetőhelyet működtet – a biztosított méltányossági kérelmét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Megjegyzés: Nem változik az a szabály, hogy méltányosság tárgyában hozott döntést a kormányhivatal közli mind a biztosítottal, mind a foglalkoztatójával.

Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a természetes személy, aki a külföldi foglalkoztatója helyett maga teljesíti biztosítással összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget, a méltányossági kérelmét 2024. január 1-jétől a fentiek szerint, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

3) Nyugdíjfolyósítót érintő változások

2024. január 1-jétől bővül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladatköre. Az egészségbiztosítási szervként eljáró kormányhivatalok egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos folyósítási feladatain túl a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kerül a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátás és egyszeri segély folyósítása is. Továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátja a kormányhivatalok egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleset üzemiségének elbírálásával, baleseti táppénzzel, méltányosságból igénybe vehető pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal és egyszeri segéllyel, utazási költségtérítési támogatással, valamint a foglalkoztatók és társadalombiztosítási kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos eljárásaiban az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központi nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat.