Ki és mikor köthet megállapodást nyugellátásra?

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2023. februári cikkünkben a tb támogatott egészségügyi szolgáltatásra köthető megállapodást ismertettük. Cikkünk folytatásaként az alábbiakban, a másik nagy társadalombiztosítási ellátásra, azaz a nyugellátásra köthető megállapodásokat mutatjuk be.

Nyugellátás vonatkozásában kétféle megállapodás köthető. Az egyik ilyen megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló keresetre együttesen köthető, míg ezen megállapodás másik típusa csak szolgálati idő megszerzésére irányul.

 • Megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló keresetre.

Az első esetben, azaz szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló keresetre megállapodást köthet az a belföldi nagykorú természetes személy, aki

 • nem saját jogú nyugdíjas, és
 • nem áll a 2019. évi CXXII. törvényben (Tbj.) foglalt biztosítási jogviszonyban vagy
 • a Tbj. alapján a magyar biztosítás nem terjed ki rá vagy
 • ha biztosított, akkor a biztosítási jogviszonya szünetel.

Például a nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozói tevékenységét, a szünetelés ideje alatt megállapodást köthet szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló keresetre.

A megállapodást 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett lehet megkötni, amelynek az alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de minimum a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér.

Mindezek alapján a tavalyi évhez képest a havi minimális befizetés a következőképpen alakult:

Megállapodás nyugellátásra

2022. évi havi járulékbefizetés

2023. év havi járulékbefizetés

Különbség 2022. évhez viszonyítva

Ha a megállapodás a minimálbér alapján került/kerül megkötésre.

44 000 forint

51 040 forint

+ havi 7 040 forint

A fenti megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. Ha például a megállapodás megkötésére 2023. március 10-én kerül sor, akkor a megállapodás legkorábban 2023. március 1-jétől állhat fenn. Ezt követően a nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, azaz utólag kell megfizetni. Fontos odafigyelni arra, hogy az esedékes havi befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését eredményezi.

Megjegyzés: Ha a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, akkor a minimálbér változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt alapot módosítja.

 • Megállapodás szolgálati időre.

A megállapodás másik típusa csak szolgálati idő megszerzésére irányul. Ezt a megállapodást az a nagykorú személy kötheti, aki

 • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) az 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét szeretné szolgálati időként elismertetni; illetve
 • a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz (ami 20 év), vagy az öregségi résznyugdíjhoz (ami 15 év) szükséges hiányzó szolgálati időt, legfeljebb azonban 5 naptári évet lehet elismertetni.

A második esetben, azaz maximum 5 év megváltására irányuló megállapodás megkötése az alábbiak szerint valósulhat meg:

Figyelemmel kell lenni arra, hogy

 • ezen megállapodás megkötésére a megállapodást kötő személyre - ha a megállapodást más javára kötik, akkor a kedvezményezettre - irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után kerülhet csak sor,
 • a fenti megállapodás alapján fizetendő 22 százalék nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata, továbbá
 • a megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló idő lejártáig kezdeményezhető oly módon, hogy ez esetben a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni. Azaz adott esetben hárommillió forintot meghaladó egyösszegű befizetésre is sor kerülhet.
 • a megállapodás alapján a nyugellátás legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg.

Hogyan lehet igazolni, hogy mennyi szolgálati ideje hiányzik öregségi nyugdíjkorhatár betöltött személynek a teljes-, illetve a résznyugdíjhoz szükséges időből?

A megállapodást kezdeményező az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. Ezen elismert szolgálati idő figyelembevételével lehet „megvásárolni” a hiányzó, maximum 5 év szolgálati időt.

Megállapodások tartalma:

Mindkét típusú megállapodásnak tartalmaznia kell:

 • a szerződő felek megnevezését, címét, valamint
 • a megállapodást kötő személynek, illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait,
 • a fizetendő nyugdíjjárulék alapját vagy összegét,
 • a szerződés keltét, és ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.

Megjegyzés: Továbbá meg kell említeni, hogy szolgálati időre köthető megállapodás 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. Ez esetben 10 százalék nyugdíjjárulékot kell egy összegben megfizetni, a megállapodás megkötését követő 30 napon belül.

Hol lehet nyugellátásra megállapodást kötni?

A megállapodást az azt megkötő személynek (illetve a kedvezményezett személynek) a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervénél lehet megkötni.

Magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező személy nyugellátásra Budapest Főváros Kormányhivatalával köthet megállapodást.

Visszafizetési kötelezettség:

A megállapodás alapján megfizetett nyugdíjjárulékot a megállapodást kötő személy, vagy elhalálozása esetén az örököse részére elévülési időn belül – az alábbi három esetben - vissza kell fizetni:

 • ha a megállapodás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, azaz a megállapodás érvénytelen;
 • arra az időtartamra, amely időtartamot a nyugellátás megállapításakor szolgálati időként nem vették figyelembe, vagy
 • ha utólag a megállapodást kötő személy - illetve halála esetén az örököse - a közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszközzel igazolja, hogy a megállapodás időtartama alatt biztosított volt.