Változás 2022. július 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2022. július 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás néhány szabálya módosulni fog. Erre tekintettel összefoglaljuk az egyszerűsített foglalkoztatottakra vonatkozó főbb munkajogi szabályokat és 2022. július 1-jétől hatályos változásokat.

Két törvény - az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) - is rendelkezik az alkalmi munkavállalásról és a mezőgazdasági-, turisztikai idénymunkások foglalkoztatásról, amit összefoglaló néven egyszerűsített foglalkoztatásnak nevezünk.

Az egyszerűsített foglalkoztatás az atipikus munkaviszonyok közé tartozik. Mind a mezőgazdasági-, turisztikai idénymunka, mind az alkalmi munkavállalás olyan határozott időre létrehozott munkaviszony, ahol

 • a mezőgazdasági-, vagy turisztikai idénymunkára kötött szerződés egy naptári éven belül nem haladja meg a 120 napot;
 • az alkalmi munkára létesített, határozott időjű munkaviszony összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, míg egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra hozható létre.

Megjegyzés: Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

Továbbá az alkalmi munkavállalásnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatottak létszáma - a munkáltatónak a tárgyév január, illetve július hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg az alábbi mértéket: 

 • nincs munkavállaló, akkor az 1 főt,
 • 1-től 5 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 2 főt,
 • 6-tól 20 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 4 főt,
 • 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20%-át.

Ha például a munkáltatónál 160 fő az átlagos statisztikai létszám, akkor 32 fő alkalmi munkavállalót lehet naponta egy naptári napon foglalkoztatni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. A bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt, kell megtenni. Bejelentési kötelezettség teljesíthető az adóhivatal felé a 22T1042E nyomtatványon (ügyfél kapun keresztül). Az adóhivatal tájékoztatója kitér arra is, hogy a munkáltató az alábbi módokon is teljesítheti bejelentését:

 • a 185-ös Kormányzati Ügyfélvonalon telefonos bejelentés útján, vagy
 • az EFO (egyszerűsített foglalkoztatás) mobilapplikáción, vagy
 • ONYA portálra történő belépést követően az „EFO bejelentés” szolgáltatáson keresztül.

Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás atipikus munkaviszony, így nem lehet figyelmen kívül hagyni az Mt. alábbi szabályait:

 • Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn.
 • A felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják.

Amíg a munkaszerződést mindig írásba kell foglalni, addig az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló szerződést nem kell írásba foglalni. Ugyanakkor a feleknek lehetősége van arra, hogy Efo. törvény mellékletében foglalt egyszerűsített munkaszerződés felhasználásával szerződést kössenek. Az egyszerűsített munkaszerződés használata azért is javasolt, mert az Mt. alapján ez esetben a munkáltatónak nem kell munka- és pihenőidő nyilvántartást vezetni, illetve a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10-ik napjáig nem kell írásbeli tájékoztatást adni.

Változás az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban:

Egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2022. július 1-jétől változnak a befizetendő közterhek. A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a következőképpen alakul:

 • a mezőgazdasági- és turisztikai idénymunkában foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher a munkaviszony minden naptári napjára, munkavállalónként 2022. június 30-áig 500 forint/nap, míg 2022. július hónapban keletkezett foglalkoztatás esetén ez az összeg a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százalékára nő, amely 1 000 forint/nap;
 • alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 2022. június 30-áig 1 000 forint a munkáltató által fizetendő közteher, míg 2022. július hónapban keletkezett foglalkoztatás esetén ez az összeg a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százalékára nő, amely 2 000 forint/nap lesz;
 • filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 2022. június 30-áig 4 000 forint a közteher, míg 2022. július hónapban keletkezett foglalkoztatás esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka lesz, amely 6 000 forint/nap.

Az emelt összegű befizetés érinti az egyszerűsített foglalkoztatott nyugellátását is. Az alkalmi munkavállalás és a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka olyan különleges határozott időre kötött munkaviszony, amely alapján sem az alkalmi munkavállaló, sem a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkás nem lesz biztosított. Az alkalmi munkavállalók és az idénymunkások ezért csak az alábbi ellátásokra jogosultak:

 • baleseti egészségügyi szolgáltatás,
 • nyugellátás, valamint
 • álláskeresési ellátás.

Az Efo tv. rögzíti, hogy a fenti nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap. 2022. július 1-jétől a mezőgazdasági- és turisztikai idénymunkában foglalkoztatott esetén a nyugellátás számítási alapja a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, azaz 2 800 forint/nap, míg alkalmi munkavállaló (beleértve a filmipari statisztát is) esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka lesz, amely 5 600 forint/nap.

További változás a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelmét érinti, amely jelenleg nem haladhatja meg a 18 000 forintot. Ez az összeg 2022. júliusától a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékára nő, amely 24 000 forint.

Megjegyzés: A fentiekben leírt módosításokat a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza.