Változások a gyermekgondozási díjnál

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

2021. július 1-jétől mind a csecsemőgondozási díjra, mind az örökbefogadói díjra, mind a gyermekgondozási díjra vonatkozóan több módosítás is hatályba lépett. Az előző cikkünkben a csecsemőgondozási díjra, és az örökbefogadói díjra vonatkozó módosításokat ismertettük, míg az alábbiakban a gyermekgondozási díj változásait mutatjuk be.


Gyermekgondozási díj maximális összegének felülvizsgálata


Tekintettel arra, hogy a gyermekgondozási díjnak maximális összege van, amely a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, így évente hivatalból felül kell vizsgálni, és újra meg kell állapítani a maximális összegben járó gyermekgondozási díjakat. A korábbi szabály ezt a felülvizsgálatot a következőképpen szabályozta: „A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.”

A fenti szabályt azonban nem igazán lehetett idén alkalmazni, mert a 2021. évi minimálbér emelésére csak 2021. februárjától került sor. Felkészülve az idén beállt helyzetre, 2021. július 1-jétől a módosítás már úgy rendelkezik, hogy a gyermekgondozási díj összegét a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelésének napjától számított 15 napon belül kell hivatalból felülvizsgálni, és a megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével, – ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg – az emelés napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.


1. Mikor nem jár a gyermekgondozási díj?

A korábbi szabály alapján többek között akkor nem járt a gyermekgondozási díj, ha az arra jogosult személy a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el. Kivétel ez alól a szabály alól csak két esetben volt, azaz akkor lehetetett továbbra is folyósítani a gyermekgondozási díjat, ha azért helyezték el a gyermeket bölcsödében, mert az ellátásra jogosult keresőtevékenységet folytat, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújt.

2021. július 1-jétől a fenti kivételek köre bővült a nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben részt vevő jogosulttal. Azaz 2021. július 1-jétől nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve

  • ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, vagy nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, illetve felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy
  • az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt.

Továbbá a korábbi szabály alapján akkor sem járt a gyermekgondozási díj, ha a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve többek között az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást kap, vagy ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül és a csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra, vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A fenti felsorolásban 2021. július 1-jétől jelentős változás állt be, mely szerint a fenti esetekből csak az álláskeresési ellátás maradt meg és kibővült az ellátások köre azokkal, akik rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátást kapnak. Azaz 2021. július 1-jétől a fenti szabály helyett hatályba lépő új rendelkezés úgy szól, hogy nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve többek között a Tbj. szerinti álláskeresési támogatást, a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást.


2. Méltányosság alapján járó gyermekgondozási díj

2021. július 1-jétől emelkedett a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díj összege. Korábban ez az összeg a minimálbért nem haladhatta meg, míg 2021. július 1-jétől a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-át nem haladhatja meg.


3. Nevelőszülő gyermekgondozási díjára vonatkozó változások

Gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő is, ha többek között

  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és

  • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

A módosítás ez utóbbi feltételt pontosította 2021. július 1-jétől, mely szerint a 365 nap biztosítási idő meglétét a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének a nevelőszülőnél történő kijelölését megelőző két éven belül kell vizsgálni.


4. Bejelentési kötelezettség:

A gyermekek gondozásához kapcsolódó ellátások bővülése tette szükségessé a bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabály pontosítását. Azaz az ellátást megállapító szervhez továbbra is 8 napon belül kell a bejelentést megtenni, ha olyan körülmény áll fenn, melynek következtében az adott ellátás nem folyósítható tovább. Erre tekintettel 2021. július 1-étől

  • a gyermekgondozási díjban részesülő köteles 8 napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha

a) a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve a táppénzt, a baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást, a jogosult nem ugyanazon gyermekére tekintettel megállapított gyermekek otthongondozási díját, a Tbj. szerinti álláskeresési támogatást, a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást;

b) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;

c) a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt;

d) a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztését, elzárását tölti;

e) a gyermek a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, vagy ikergyermekek esetében valamelyik gyermek meghal.

  • a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj esetén, az ellátásban részesülő személy köteles 8 napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha a gyermek születését követő 169. napot megelőzően bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. (Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.)
  • nevelőszülői gyermekgondozási díj esetén, az ellátásban részesülő személy köteles 8 napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat;
  • nagyszülői gyermekgondozási díj esetén, az ellátásban részesülő személy köteles 8 napon belül bejelenteni az ellátást megállapító szervnek, ha

a) a nagyszülő keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi,

b) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el,

c) a nagyszülő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve az otthonában végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a csecsemőgondozási díjat, valamint a különböző korú gyermek jogán járó gyermekgondozást segítő ellátást és gyermekgondozási díjat,

d) a nagyszülő letartóztatásban van, vagy szabadságvesztését, elzárását tölti,

e) az alapjogosult gyermekgondozási díjra való jogosultsága megszűnik,

f) az alapjogosultak a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonják.


5. Hatályon kívül helyezett szabályok:

  1. július 1-jétől hatályon kívül kerültek a következő rendelkezések:

Nem kell alkalmazni 2021. július 1-jétől többes jogviszony esetén (azaz az 1997. évi LXXXIII.törvény 63. § (1) bekezdése) azt a szabályt, hogy a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolást” állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbítja a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Szintén 2021. július 1-jétől került hatályon kívül a következő szabály: „A gyermekgondozási díjat írásban, a Központ által rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni. A kérelmet két példányban kell a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat, kivéve, ha az igénylő a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjat kéri és a szülés napján nem biztosított. A foglalkoztató megbízottja a kérelem másolatán az átvételt igazolja.”