Megszűnt orvosi vállalkozás adózási kérdései

Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Orvos egyéni vállalkozó megszűnteti a vállalkozását. Adószáma "1-es kód" /régi TAM/, soha nem volt áfa alany, nem igényelt vissza áfá-t. A megszűnés időpontjában a vállalkozás vagyonát képező, meglévő 15 M Ft nettó értéken lévő ingatlan /korábban számolt el amortizációt/ bevételnek számít-e ? Amennyiben nem, szeretné gyermekének elajándékozni az ingatlant. Kell-e szja-t /illetéket/ fizetnie az elajándékozás időpontjában, tekintettel arra is, hogy écs-t számolt el korábban. Orvosi anyag készlet bevételnek számít a megszűnéskor ? 100 E Ft alatti eszközök 50% értéken számítanak bevételnek a megszűnéskor ? 100 E Ft feletti gépek, berendezések szintén nem a vállalkozás bevételei a megszűnéskor, hanem a későbbiek során esetlegesen ingóként adóznak ? A felsorolt eszközök, anyagok után kell-e áfá-t fizetnie a megszűnésre tekintettel ? Amennyiben a megszüntetés előtt értékesíti az eszközöket, kell-e áfá-val számolnia ? Még az esetleges selejtezést szeretném megkérdezni: szja tv. 5.sz.mell. 10. pont 50 E Ft alatt nyilvántartás, 50 E Ft felett jegyzőkönyv ? Szükséges-e NAV-ot értesíteni ? A szíves válaszadását előre is köszönöm !

 


Válasz

Tisztelt Kérdező!

Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig:

– az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek,

– az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.

Az 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv) 49/C §. rendelkezik a  vállalkozói osztalékalap megállapításáról.

A tv. 49./C §. (2) bekezdése alapján az adózás utáni vállalkozói jövedelmet növeli:

a) a tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházása esetén - kivéve a magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül történő, adófizetési kötelezettséggel járó átadást -, az említett tárgyi eszköz beszerzésével összefüggő adózás utáni vállalkozói jövedelem csökkentésének évétől számítva a (6) bekezdés a) pontjában említett összegnek

aa) a tárgyi eszköz egy éven belüli átruházásakor a 100 százaléka,
ab) a tárgyi eszköz egy éven túli, de két éven belüli átruházásakor a 66 százaléka,
ac) a tárgyi eszköz két éven túli, de három éven belüli átruházásakor a 33 százaléka,
ad) a tárgyi eszköz három éven túli átruházásakor nulla;

b) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor az aa)-ad) pont szerint előírt összeg, ha a megszüntetés az ott előírt időhatáron belül történt;

c) a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak értékcsökkenési leírása megkezdésének évében a vonatkozó beruházási költséget képező kiadások azon része, amellyel az egyéni vállalkozó ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját csökkentette;

d) a c) pontban nem említett esetben: a vállalkozói osztalékalapnak a beruházási költséget képező kiadással első ízben történő csökkentése évét követő negyedik évben (ültetvény esetében annak elidegenítésekor, de legkésőbb a termőre fordulás évében) a vonatkozó beruházási költséget képező kiadások azon része, amellyel az egyéni vállalkozó ezt az évet megelőző években a vállalkozói osztalékalapját csökkentette, illetve ennél előbb az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor.

(6) Az adózás utáni vállalkozói jövedelem és a (2) bekezdésben említett tételek együttes összege, legfeljebb annak mértékéig csökkenthető

a) a tárgyi eszköz, a nem anyagi dolog értékéből az adóévben elszámolt értékcsökkenési leírást meghaladó összeggel, ha az értékcsökkenési leírást az egyéni vállalkozó az adóévben kezdte el;

b) az olyan, adórövidítéssel, egyéb jogszabály megsértésével összefüggő bírság, késedelmi pótlék stb. összegével, amelyet az egyéni vállalkozói tevékenység gazdasági, pénzügyi ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok következményeként kellett megfizetni;

d) az erre vonatkozó nyilvántartás szerint, az adóévben felmerült beruházási költséget képező kiadás összegével, feltéve, hogy az azzal összefüggő tárgyi eszköz, nem anyagi javak értékcsökkenési leírása megkezdése nem történt meg.

(7) A vállalkozói osztalékalap után az adót a magánszemély bevallásában megállapítja, bevallja, valamint a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.

(8) A (6) bekezdés a) és d) pontjában foglaltak a kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz (ideértve azt a személygépkocsit is, amely után a magánszemély kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe) és nem anyagi javak esetében alkalmazhatók.

A megszűnéskor meglévő tárgyi eszközök vállalkozásból történő kivonása ÁFA fizetési kötelezettséget is keletkeztet, feltéve, ha a meglévő eszköz megszerzéséhez adólevonási jog kapcsolódott. Az adó alapját az ÁFA törvény 11.§. (1) bekezdésének megfelelően a  68.§-a szerint kell meghatározni.