2022. júliusi változások az egészségügyi szolgáltatáshoz igénybe vehető utazási költségtérítéseknél

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

Korábbi cikkünkben az egészségügyi szolgáltatáshoz igénybe vehető utazási költségtérítési támogatás 2022. július 1-jétől alkalmazandó új szabályairól már tájékoztatást adtunk. 2022. július 2-ától pár kérdésben pontosításra került a fenti új szabály. Mindezekre tekintettel az alábbi cikkünkben az utazási költségtérítési támogatás 2022. júliusában hatályba lépő új szabályait foglaljuk össze.

Utazási költségtérítési támogatás jár, ha a beteg távolsági – azaz nem helyi - közforgalmú személyszállítási eszközzel, vagy adott esetben személygépkocsival utazik az egészségbiztosítóval szerződött – jogszabályban foglalt - egészségügyi szolgáltatóhoz azért, hogy az alábbi ellátásokat igénybe vegye:

 • fogászati szakellátás;
 • járóbeteg-szakellátás;
 • fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás,
 • gyógyászati (gyógyfürdő) ellátás;
 • rehabilitáció;
 • gyógyászati segédeszköz megvásárlása és annak próbája;
 • szűrővizsgálat.

Megjegyzés: Utazási költségtérítési támogatás jár a korai fejlesztést és gondozást nyújtó intézményhez kapcsolódó utazáshoz is, amelyre jelen cikkünkben nem térünk ki.

Elsőként nézzük meg a személygépkocsival történő utazás támogatására vonatkozó új szabályokat!


 1. Személygépkocsival történő utazás támogatása:

Az, aki a betegsége, egészségi állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes személyt utazási költségtérítési támogatásként kilométerenként 21 forint illeti meg. Ha kísérő is megy a beteggel, akkor ez az összeg a beteget és a kísérőjét együtt illeti meg azzal, hogy ha a kísérő egyedül utazik a betegért vagy a betegtől ez a támogatás továbbra is 18 Ft/km összegű. Azaz a személygépkocsival történő utazás támogatásának összege nem változott. Amelyek azonban változtak, azok a következők:

2022. július 1-jétől új szabály, hogy a gépkocsival történő utazás elszámolásának alapja a Kincstár honlapján közzétett útvonal. Azaz a lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve a szállás és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Kincstár által alkalmazott és honlapján közzétett, település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

2022. július 2-ától a személygépkocsival történő utazás támogatására vonatkozó szabály kibővült több beteg együttes szállítása kapcsán. Erre tekintettel a jogszabály úgy rendelkezik, hogy ha több beteg együttes szállítására személygépkocsival kerül sor, akkor nem minden beteg kaphatja meg a támogatást, hanem a betegek választása alapján csak az egyik beteg lesz jogosult utazási költségtérítési támogatásra.

Megjegyzés: A kísérőnek, ha egyedül utazik, ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda és 1 vissza) számolható el utazási költségtérítési támogatásként kivéve, ha az egészségügyi szolgáltató telephelye és a beteg lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.


 1. Közforgalmú személyszállításhoz kapcsolódó utazási támogatás:

2022. július 1-jétől a 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet melléklete tartalmazza azt a pontos összeget, amely távolsági közforgalmi személyszállító (pl: autóbusz, vonat) eszközzel történő utazáskor költségtérítésként adható. Ez az összeg a következő:A fenti összegeket csökkenteni kell a beteget, illetve a kísérőjét megillető, jogszabály szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezménnyel. Az utazás során igénybe vett utazási kedvezményről a kérelem benyújtása során kell nyilatkozni. A beteget megillető kedvezményeket az egészségbiztosítási szerv a rendelkezésére álló nyilvántartások alapján ellenőrzi, és ha ezen nyilvántartásban szereplő adatok és a beteg nyilatkozata egymásnak ellentmond, akkor az egészségbiztosítási szerv azt a magasabb kedvezménymértéket veszi figyelembe, amelyre a beteg jogszabály rendelkezései szerint jogosult lenne.

Megjegyzés: A betegnek nyilatkozatot kell tennie a kísérő beteg nélküli utazásának szükségességéről. Ezen nyilatkozat hiánya, valamint valótlan tények közlése esetén, ha a kísérő egyedül – azaz a betegért, vagy a betegtől – utazik a támogatás nem állapítható meg.


 1. Elektronikus nyilvántartás:

2022. július 1-jétől az utazási költségtérítési támogatás igénybevétele érdekében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a következőket rögzíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) informatikai rendszerében:

 • az ellátást igénybe vevő megjelenésének, illetve a szolgáltatónál történő felvételének és az onnan való elbocsátásának a dátumát,
 • az ellátás típusát,
 • az arra vonatkozó véleményét, hogy az ellátást igénybe vevő személy betegsége, egészségi állapota alapján közforgalmú személyszállítási eszközön utazni képes-e,
 • ha az ellátást igénybe vevő személy16 éven felüli, akkor rögzíti továbbá, hogy egészségi állapota miatt kísérőre szüksége van-e,
 • az arra vonatkozó információt, hogy az ellátást a területi ellátására kötelezett szolgáltatónál vették-e igénybe.

Megjegyzés: A fenti adatrögzítésre a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor kerül sor.

2022. július 2-ától a fenti felsorolás utolsó pontja pontosult „a lakóhelye szerinti” kifejezéssel, így a NEAK informatikai rendszerében a következőt kell rögzíteni: „az arra vonatkozó információt, hogy a biztosított az ellátást a lakóhelye szerinti területi ellátásra kötelezett szolgáltatónál vette-e igénybe.”

Fontos, hogy a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a fenti adatrögzítésre a beteg (ellátást igénybe vevő) kérésére kerül sor. Azaz, ha az informatikai rendszerben nem kerül sor az utazási költségtérítési támogatás igénylésének rögzítésére, mert azt a beteg (ellátást igénybe vevő) nem kérte, akkor a beteg (ellátást igénybe vevő) utazási költségtérítési támogatásra nem jogosult.

 1. július 1-jétől az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet
 • a Kincstár honlapján és a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett nyomtatványon, vagy
 • a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen közzétett elektronikus űrlapon

az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, vagy a törvényes képviselője vagy az általuk meghatalmazott személy nyújthatja be. Így kell eljárni akkor is, ha a beteg közforgalmú személyszállítási eszközön díjmentes utazásra – pl: 65 év feletti a beteg - jogosult, és kísérőre van szüksége. Azaz, az igényt akkor is be kell nyújtani, ha az utazási költségtérítést igénybe vevő személy 65 év feletti, és kísérőre van szüksége.


 1. Igényérvényesítés:

Az utazási költségtérítési támogatás iránti igény az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan való elbocsátás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető. Azaz, a 217/1997 (XII. 1.) kormányrendelet 2022. június 30-áig hatályos 11. § (4) bekezdése szerinti utazási utalványon 2022. június 30. napjáig az egészségügyi szolgáltató, illetve az orvos által igazolt megjelenések alapján utazási költségtérítés iránti kérelem az utolsó megjelenés napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig terjeszthető elő.

Megjegyzés: 2022. június 30-át követően benyújtott kérelmeket utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemnek kell tekinteni, és a 217/1997 (XII. 1.) kormányrendelet 2022. július 1-jétől hatályos 11. § (1)–(13) bekezdései alkalmazásával kell elbírálni.