Új környezetvédelmi termékdíj törvény 2011. szeptember 1-től

2011. szeptember 1-től új termékdíj törvény lép hatályba.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény célja új szabályozó rendszer kereteinek meghatározása, ezen keresztül az iparág tevékenységének teljes megújítása, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása, valamint a hulladékhasznosítás mértékének jelentős megnövelése, összhangban az Európai Unió elvárásaival és a magyar társadalom általános érdekeivel.
A törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezései 2012. január 1-től érvényesek. Ezzel egyidőben, értelemszerűen hatályát veszti A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény.

Termékdíjköteles termékek
A  törvény értelmében termékdíjköteles termék:
a) az akkumulátor;
b) a csomagolás;
c) az egyéb kőolajtermék;
d) az elektromos és elektronikai berendezés;
e) a gumiabroncs;
f) a reklámhordozó papír.

Új szervezeti modell

Az iparág irányítására a teljesen új szervezeti modell dolgoztak ki. A kétszintű szervezeti struktúra egyik eleme a Termékdíj Bizottság, mely a környezetvédelemért felelős miniszternek az iparág egészét befolyásoló stratégiai döntéseiben szakértő, tanácsadó, döntés előkészítő testülete, továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), amely az iparági feladatok végrehajtásáért felel.
A bizottság évről-évre ajánlásokat tesz a miniszter részére a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás kereteire, többek közt a költségelemek mértékére, a gyűjtés és hasznosítás célszámaira, valamint a hasznosítási rendszer belső prioritásaira.
A bizottság másik funkciója, hogy az iparág számára magas szintű szakmai fórumot biztosít.
A koordináló szervezetek megszűnésével párhuzamosan a környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alatt működő, önálló, 100%-os állami tulajdonban lévő nonprofit Kft. szervezeti formában létrehozza az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (OHÜ), amelynek feladata az államot illető jogok gyakorlása, valamint az államra háruló feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos iparágon belül. Alapvető funkciója az iparági működés szervezése és felügyelete az adott törvény, a kapcsolódó jogszabályok, valamint a miniszter által meghatározott feltételeknek megfelelően.
Az OHÜ nem hatóság, ezért nincsenek hatósági feladatai és jogkörei. Ezeket a funkciókat továbbra is a környezetvédelmi felügyelőségek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el az iparágon belül.

A költségszámítás módszertana
Teljesen átalakult a környezetvédelmi termékdíj költségszámításának módszertana.
Kidolgozásra kerültek a termékdíj költségelemek, melyek az irányítást és fejlesztést fedező részelem (rendszerirányítási költség), a szennyezés megelőzését/elhárítását szolgáló részelem (kezelési költség), valamint a termék által okozott szennyezést kompenzáló részelem (extemális költség). A törvény ezeket az elemeket beépíti a termékdíj mértékébe.
A termékdíj fizetésre kötelezettek továbbra is maguk választhatnak az egyéni és a kollektív teljesítés között.
Utóbbi esetben kizárólag az OHÜ láthatja el a közvetítői feladatokat. A kollektív esetben a megfizetendő termékdíj átalányérték, mely az OHÜ tevékenysége által az országos hulladékgyűjtés és hasznosítás átlagos mértékű teljesítéséhez szükséges forrásokat biztosítja. Az egyénileg teljesítő kötelezettek számára a megfizetendő termékdíj a kötelezett kibocsátásától, valamint hulladékhasznosítási teljesítményétől függ.

Átalányfizetés

A törvény meghatározza azok körét, akik átalányt fizethetnek. Azok, akik kibocsátási tekintetben kifejezetten alacsony mértéket képviselnek, a részletes adminisztrációs terhek alól kivonhatóak. Ebbe a körbe 2 csoport tartozik: a legkisebb kibocsátókat tömörítő „csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett”-i kör, valamint az ezeknél valamelyest magasabb kibocsátású „kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezett”-i kör. Mindkét csoportra jellemző, hogy termékdíj átalányt fizet, évente egyszer, egyszerű bejelentőlapon. A megfizetendő termékdíj mértéke a csekély kibocsátók esetén évi 12.000 Ft, a kis kibocsátók esetén évi 60.000 Ft.

Bevallási kötelezettség

A befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban nyilván kell tartani, és a vámhatósághoz elektronikus úton és formában bevallást kell benyújtani, negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.
A termékdíjátalány-fizetésre jogosultnak a tárgyévet követő január hónap 20. napjáig kell teljesíteni bevallási kötelezettségét.
Nem kell bevallást benyújtani a kötelezettnek, amennyiben a tárgynegyedévben termékdíjköteles terméket nem hoz forgalomba, saját célra nem használ fel, nem vesz készletre, és termékdíj-fizetési kötelezettsége sem keletkezik.
A teljes jogszabály elolvasható/letölthető itt: környezetvédelmi termékdíj törvény