Munkakörök típusai és a munkaköri leírás tartalma

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

A munkakör kötelező eleme a munkaszerződésnek, hiszen a munkavállalónak ismernie kell, hogy milyen munka, illetve munkák elvégzését vállalja munkaviszonya keretében. Az alábbi cikkben a munkakör típusait, és az ehhez kapcsolódó munkaköri leírást részletezzük.

A munkaviszonyban foglalkoztatás alapja az írásba foglalt munkaszerződés, amelynek minimálisan kötelező tartalmi elemei a következők:

  • a munkáltató-, és a munkavállaló személyes adatai,
  • a munkavállaló személyi alapbére,
  • a munkavállaló munkaköre.

Megjegyzés: A Munkatörvénykönyv külön rendelkezik a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes munkavállaló által betölthető munkakörökről. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggően részlegesen korlátozott munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.

A munkakör kapcsán meg kell különböztetnünk az ún. kapcsolt munkakört, és a munkakör megosztást. Tekintsük át, mit is tartalmaz a munkakör ezen két típusa!

Kapcsolt munkakör:

Előfordulhat, hogy a munkavállaló munkaszerződése nem egy munkakört, hanem két-, vagy több munkakört is tartalmaz. Ezt nevezzük kapcsolt munkakörnek. Azaz munkaviszonyban tevékenykedő személy lehet egyidejűleg például adatrögzítő, és titkársági feladatokat ellátó munkakörben foglalkoztatva. Ez esetben természetesen mindegyik munkakörnél meg kell jelölni az adott munkakörhöz tartozó FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere) számot is.

Munkakör megosztása:

A munkakör egy különleges formája a munkakör megosztás, amelynek keretében a munkáltató több munkavállalóval megállapodik a munkaszerződésben arról, hogy egy adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t közösen látják el a munkavállalók. Ez esetben valamely munkavállaló akadályoztatása esetén a szerződést kötő más munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére.

Munkakör megosztásnál a Munkatörvényvénykönyv a munkavállalók közötti feszültség megelőzésé céljából rögzíti, hogy a munkaidő beosztására a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, és a munkabér a munkavállalókat – eltérő megállapodás hiányában – egyenlő arányban illeti meg.

Megjegyzés: A munkaviszony megszűnik, ha munkakör megosztás esetén a munkavállalók száma egy főre csökken. Ebben az esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat a munkavállalónak megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is.

T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni a munkaviszonyt, mint biztosítási jogviszonyt. A T1041-es nyomtatvány kitöltési útmutatója a fenti munkakör típusok kapcsán a következőket rögzíti: „Ha a foglalkoztató a biztosítottat egyidejűleg osztott vagy kapcsolt munkakörben foglalkoztatja (=több FEOR is van), akkor a biztosítotti bejelentést úgy kell teljesíteni, hogy kizárólag egy FEOR kódot lehet megadni, ezért csak 1 db 13. pótlapot kell kitölteni. A bejelentő választása szerint azt a FEOR-kódot javasoljuk megadni, amely a biztosított munkaidejének nagyobb részét kiteszi.”

Munkaköri leírás:

A Munkatörvénykönyv rendelkezik arról is, hogy a munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meghatározni. Ez a munkaköri leírás, amely az adott munkakörökhöz tartalmazó feladatokat és elvárásokat, követelményeket tartalmazza.

A munkaköri leírás több módon is kapcsolódhat a munkaszerződéshez. Az egyik eset, amikor a munkaköri leírás a munkaszerződés melléklete. Ez esetben azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaköri leírást csak úgy lehet módosítani, hogy ahhoz mind a munkavállaló, mind a munkáltató hozzájárul.

Másik megoldás, ha a munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek, akkor a munkaköri leírás külön a munkaszerződéstől függetlenül is átadható a munkavállaló részére, amelyre legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül – az ún. tájékoztató keretében - kerülhet sor. Ez utóbbi esetben a munkaköri leírás módosításakor nem szükséges a felek közös megegyezése, azt a munkáltató egyoldalúan is módosíthatja kivéve, ha a módosítás a munkakör jellegét alapvetően megváltoztatná.

A munkaköri leírásban javasolt minden ellátandó feladatot részletezni. Ennek oka pedig az, hogy csak azok a feladatok kérhetők számon a munkavállalón, amelyeket a munkavállaló ismert, és ezek ismeretében írta alá a munkaköri leírást, vállalva ezáltal az abban foglalt feladatok ellátását.

Nem zárja ki egyetlen szabály sem azt, hogy a feladatok felsorolást követően a munkaköri leírásban szerepeljen a következő mondatrész: „és minden más feladat, amivel a munkavállalót a munkáltató megbízza”. Ugyanakkor ezen mondatrész kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez nagyon általános megfogalmazás, így annak számonkérésére is problémás lehet.

Végezetül tekintsük át a munkaköri leírás tartalmát!

A munkaköri leírás tartalmazza egyrészt a munkavállaló adott adatait. Ennek keretében rögzíteni kell többek között a munkakört betöltő munkavállaló nevét, születési idejét, iskolai végzettségét, szakképesítését, és ha van ilyen, akkor a szükséges iskolai végzettség és szakképesítésen felüli további követelményeket.

Munkakör, és a munkavégzés végzés helye kapcsán rögzíteni kell a munkaköri leírásban többek között a munkakör megnevezését, a FEOR számot/számokat, a beosztás megnevezését, a munkaidőt, munkarendet, munkáltatói jogkör gyakorlóját, a munkavállaló távolléte esetén helyettesét, a közvetlen felettest, és ha van, akkor a közvetlen beosztott(ak)at.

A munkaköri leírásnak továbbá része munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok részletes felsorolása, a munkakör ellátásával kapcsolatban a munkavállaló jogköre, kitérve a munkavállaló általános jogaira, és általános kötelezettségeire is.

Végezetül meg kell említeni, hogy a munkaköri leírás többek között rögzíti a munkavállaló felelősségét, a munkakapcsolatait, és a munkaköri leírás hatályba lépését.