Itt az ingatlan-adókötelezettség határideje

Az ingatlannal rendelkező társaságoknak a 2011.augusztus 31-ével lejáró határidőig kell megállapítaniuk és bejelenteniük az adóhatóságnak ebbéli minőségüket.

Adóalany más társaság jogán
A társaságiadó-törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény 2010. január 1-je óta szabályozza az ingatlannal rendelkező társaság tagjának adókötelezettségét. Először a 2010-es adóévben keletkezik adókötelezettség a részesedés elidegenítése, kivonása után, amelyet az adókötelezettség keletkezését követő naptári év november 20-ig kell megfizetni, elsőként 2011-ben. A téma aktualitását most az adja, hogy a tag adókötelezettségén túl a jogszabály több, év közben teljesítendő kötelezettséget ír elő az ingatlannal rendelkező társaságok számára.
Az előírások alapján nem csak saját jogon, hanem az adott gazdasági társasággal egy csoportban lévő társaságok jogán is válhat valamely társaság ingatlannal rendelkező társasággá. Jól szemlélteti a feladat összetettségét, hogy közbenső határidőként július 31-ig, azaz az adatszolgáltatási határidő előtt egy hónappal már minden csoporttagnak tájékoztatnia kellett a többi csoporttagot a szükséges adatokról annak érdekében, hogy mindenki meg tudja állapítani, hogy a törvényi rendelkezések kiterjednek-e rá vagy sem.
Ingatlannal rendelkező társaság
A Társasági adó tv. 4. § 18/a. pontja határozza meg az ingatlannal rendelkező társaság fogalmát. Ennek alapján a belföldi illetőségű adózó, vagy a külföldi vállalkozó (a továbbiakban együtt: adózó) - akkor minősül ingatlannal rendelkező társaságnak, ha az alábbi három körülmény együttesen fennáll:
1. részesedését elismert tőzsdén (Tao. tv. 4. § 10/a. pont) nem jegyzik és
2. a beszámolójában vagy a belföldi illetőségű adózónak, külföldi vállalkozónak minősülő kapcsolt vállalkozásaival együttesen (a továbbiakban: csoport), a csoportba tartozók egyes beszámolóiban kimutatott eszközök mérlegfordulónapi piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan piaci értéke több mint 75 százalék és
3. a tagja, vagy a csoport valamelyikének tagja az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását és az adózó vagy a csoporthoz tartozó kapcsolt vállalkozás egyik külföldi illetőségű tagja (részvényese) legalább részben elidegenítette, kivonta a részesedését a naptári év július 31-ét megelőző naptári évben.
Az ingatlanarányt a 2011. május 31-én rendelkezésre álló beszámoló alapján kell meghatározni. A naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó adózónál a 2010-es adóév, a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén pedig a 2009-es adóév is figyelembe vehető.
Bejelentési kötelezettség
Az ingatlannal rendelkező társaságnak e minőségét (illetve annak megszűnését) augusztus 31-ig kell bejelentenie az adóhatóságnak a 11T201T nyomtatványon. A bejelentésben nyilatkozni kell arról is, ha a társaság külföldi tagjai elidegenítették részesedésüket a bejelentést megelőző naptári évben. Fel kell tüntetni az elidegenítés időpontját, a részesedés névértékét, illetve a tag illetőségét.
Adókötelezettség
A külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet adókötelezettsége az ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedés elidegenítésének, illetve a jegyzett tőke tőkekivonás útján történő leszállításának napján keletkezik.
Az adóalap a részesedés elidegenítésekor, illetve a társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor az ellenértéknek a részesedés szerzési értékével és a szerzéshez vagy a tartáshoz kapcsolódó, igazolt kiadásokkal csökkentett pozitív összege. Az adó mértéke 19 százalék (a 2011. adókötelezettség esetben az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalék, felette 19 százalék lesz).
A társasági adót az ügylet (ingatlannal rendelkező társaságban meglévő részesedés elidegenítése, kivonása) naptári évét követő november 20-ig kell bevallani, megállapítani, megfizetni (előleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség nincs), elsőként tehát 2011. november 20-ig kell teljesíteni az adókötelezettséget.
Ha a tag magánszemély, ingatlanértékesítésből származó jövedelme keletkezik, ha jövedelmet szerez az ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedésének ellenérték fejében történő átruházása, kölcsönbe adása vagy ilyen társaságból történő kivonása révén. Az adókötelezettség keletkezésének napja a részesedés ellenérték fejében történő átruházásának vagy kölcsönbe adásának, illetve a részesedés ingatlannal rendelkező társaságból történő kivonásának a napja.
A felsorolt ügyletekből származó jövedelem megállapítására az értékpapír-kölcsönzésből, az árfolyamnyereségből származó jövedelemre, illetve a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jövedelem után fizetendő adó mértéke 25 százalék (a 2011. adóévi adókötelezettség esetén 16 százalék).
Adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettség a magánszemélyt sem terheli. A 2010. évre megállapított adót 2011. november 20-áig kell megfizetni és bevallani.

(forrás:pallas.hu, privatbankar.hu)