Gyermekgondozási díjak típusai

Dr. Radics Zsuzsanna

Szerző: Dr. Radics Zsuzsanna

A végzettségem közgazdasági szakokleveles jogász és egészségügyi menedzser. Dolgoztam mind magán-, mind közszférában. CO-NEXUS Gazdálkodási és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaságnál kezdtem a munkámat, mint jogi előadó. Később a Pénzügyminisztériumban Nonprofit Osztály osztályvezetője voltam, majd a járulék szabályozás területén szakmai tanácsadóként dolgoztam. Rövid ideig voltam a PricewaterhouseCoopers Kft. munkatársa, majd az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jogi Főosztályát vezettem. 2011. óta megbízásokban, illetve vállalkozóként dolgozom. 2014. januárjától tanítok a Pallas-ban.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai egyfajta keresetpótló juttatások. A kieső jövedelmet pótolja a betegség/keresőképtelenség esetén a táppénz, míg a gyermek születése, nevelése esetén a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj. Az alábbi cikkben rövid áttekintést adunk a biztosítási jogviszony alapján megállapítható gyermekgondozási díjakról.

A gyermekgondozási díjnak az alábbi négy típusát különíthetjük el:

 • gyermekgondozási díj, amelyet, hogy megkülönböztessük a többi gyermekgondozási díjtól, általános gyermekgondozási díjnak is nevezhetünk;
 • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj;
 • nagyszülői gyermekgondozási díj;
 • nevelőszülői gyermekgondozási díj.

Megjegyzés: Adott esetben gyermekgondozási díj méltányosságból is megállapítható.

A fenti gyermekgondozási díjakban közös, hogy azok vagy fix összegben, vagy maximális összegben kerülnek megállapításra. Azaz az ellátás felső korláttal bír.

Mindezek alapján tekintsük át a gyermekgondozási díjakat!

Gyermekgondozási díj (általános gyermekgondozási díj):

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár.

Gyermekgondozási díjra (rövidítve: gyed-re) jogosult

 • a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 • az anya, valamint egyébként csecsemőgondozási díjra jogosult más személy, akinek csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, továbbá és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Az előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
 • a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,
 • rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Gyermekgondozási díj mértéke

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 százaléka, maximum havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A gyermekgondozási díj felső határa havi bruttó 324 800 forint.

Megjegyzés: Méltányosságból gyermekgondozási díjat lehet megállapítani, amely

 • kizárólag a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető,
 • ha a biztosított az ellátáshoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

Ha a biztosított foglalkoztatójánál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, akkor a kifizetőhely bírálja el és folyósítja az ellátást. Kifizetőhely hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el és folyósítja az ellátást. Ugyancsak a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el és folyósítja az ellátást, ha több biztosítási jogviszonyból származik a gyermekgondozási díj iránti igény.

Keresőtevékenység:

A gyermek születését követő 168. napot követően a gyermekgondozási díjban részesülő bármennyi órában, bármennyi jövedelem ellenében folytathatja a keresőtevékenységét.

Keresőtevékenység: A Tbj. 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díjnak egy különleges formája a ún. hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj. Erre a gyermekgondozási díjra elsősorban a szülő nő jogosult, akkor ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • a fentiek alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
 • gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 • a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel,
 • vagy akinek a gyermeke a fentiekben leírt gyermekgondozási díj igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és rendelkezik a fentiekben meghatározott adott feltételekkel.

A vérszerinti apa akkor lesz jogosult a diplomás gyermekgondozási díjra, ha a szülő nő

 • a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg vagy

A hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj mértéke:

A hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege – egyéb jövedelem hiányában -

 • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 százaléka;
 • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben reszt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes garantált 70 százaléka.

Megjegyzés: Másként kerül megállapításra a gyermekgondozási díj, ha a diplomás gyermekgondozási díjra jogosult jövedelemmel rendelkezik.

A diplomás gyermekgondozási díj – eltérően az általános gyermekgondozási díjtól - a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. Az ellátás iráni kérelmet kormányhivatal egészségbiztosítási szervéhez kell benyújtani, amely elbírálja, majd jogosultság esetén folyósítja az ellátást.

Mire kell tekintettel lenni a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

Figyelni kell arra, hogy a gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Nagyszülői gyermekgondozási díj

A nagyszülő a gyermekgondozási díjra a gyermek szülei jogán szerezhet jogosultságot. Azaz a nagyszülő akkor jogosult a gyermekgondozási díjra, ha

 • a gyermek szülője/szülei jogosult(ak) a gyermekgondozási díjra,
 • a gyermeket a szülő/szülei a saját háztartásban neveli(k), és abból a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki,
 • a szülő(k) egyetért(enek) a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával, és erről írásban nyilatkoznak is,
 • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

További feltételek a nagyszülői gyed-nél, hogy

 • közös háztartásban élő mindkét szülő vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő biztosítottként keresőtevékenységet végezzen abban az időszakban, amikor az ellátást a nagyszülő részére folyósítják;
 • arra a gyermekre, aki után a gyed-et megállapították, gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak, és
 • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

A nagyszülőnek a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól igényelhető. A biztosított nagyszülő a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén 3 éves korig, kérelemre induló eljárásban jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra.

A nagyszülői gyermekgondozási díj iránt benyújtott kérelmet a nagyszülő munkáltatójának székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el.

A nagyszülői gyermekgondozási díj mértéke:

A nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, amelyből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot kell levonni.

Mire kell tekintettel lenni a nagyszülői gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

A gyermekgondozási díj folyósítása alatt a nagyszülő keresőtevékenységet nem folytathat kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi.

Keresőtevékenység: A Tbj.-ben meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

Azaz a fenti szabályra figyelemmel a nagyszülő dolgozhat például megbízási jogviszonyban, ha az nem minősül biztosítási jogviszonynak, illetve bármilyen keresőtevékenységet folytathat, ha arra az otthonában kerül sor.

Nevelőszülői gyermekgondozási díj

A nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli. Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

A nevelőszülői gyermekgondozási díj mértéke:

Az ellátás mértéke jelentősen különbözik az általános-, vagy a nagyszülői gyermekgondozási díj mértékétől. A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Mire kell tekintettel lenni a nevelőszülői gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár a fenti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Végezetül tekintsük át a gyermekgondozási díj maximális összegeit!

Gyed felső típusai

2023. évi felső határ (maximális összeg)

Gyermekgondozási díj (általános-, és nagyszülői) felső határa

bruttó 324 800 forint/hó

Nevelőszülői gyermekgondozási díj

kerekítve bruttó 2 977 forint/nap

Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (minimálbér alapján)

bruttó 162 400 forint/hó

Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján)

 bruttó 207 480 forint/hó