Személyi jövedelemadó bevallás 2018.

Sinka Júlia

Szerző: Sinka Júlia

Végzettség: Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, okleveles adószakértő (nemzetközi adózás és áfa)

Szakterület: Kis- és középvállalkozások számviteli és adózási kérdései

Az adóhatóság automatikusan elkészíti a magánszemélyek 2018. évi személyi jövedelemadó bevallását, pontosabban az adóbevallási tervezetüket. Sokan bizonytalanok abban, mit is jelent ez, és van-e ezzel teendője még az adózóknak, és ha igen, mi is az.


Adóbevallási tervezet
A média olyan sokat foglalkozott a kérdéssel, hogy már mindenki értesült róla, az idén már az adóhatóság automatikusan elkészíti a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását, pontosabban az adóbevallási tervezetüket.


Azt azonban már kevesebben tudják pontosan, hogy mit is jelent ez, és van-e ezzel teendője még az adózóknak, és ha igen, mit kell intézniük az ügyben.
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat.


Első lépésben nézzük meg, kik is érintettek az ügyben!
Az adóbevallási tervezetet a NAV
- a magánszemélyek,
- a mezőgazdasági őstermelők,
- az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és
- az egyéni vállalkozók
részére készítette el.


Ezeket az adóhatóság – 2019. március 15-től – elérhetővé tette az erre szolgáló webes felületen (WebNYK) a személyijövedelemadó-bevallási tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelei számára. Ők az említett időponttól kezdődően adóbevallási-tervezetüket megnézhetik a www.nav.gov.hu honlapról vagy a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon.


Azok a magánszemélyek, akiknek nincs ügyfélkapujuk, 2019. március 18-ig kérhették az adóbevallási tervezet postázását, levélben, a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, de akár sms-ben is, adóazonosító jelük és születési dátumuk megadásával.


Azok, akik „lecsúsztak” a fenti, márciusi határidőről, már csak személyesen eljárva, az adóhatóság ügyfélszolgálatain kérhették a tervezet postázását. Igénylésük alapján, 2019. április 30-áig kapták kézhez a postázott adóbevallási tervezeteket.


Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készítette el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett,
- szja-köteles jövedelmet és annak adóját,


- az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
- az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
- az eho alapját képező jövedelmet és a fizetendő egészségügyi hozzájárulást.
Ezeket az adatokat a magánszemélynek (a kifizetőtől származó bevételeit érintően a munkaadótól, kifizetőtől kapott, 18M30 jelű igazolások figyelembevételével) ellenőriznie kell, és szükség esetén módosítania, kiegészítenie az adóbevallási tervezetet.


Az adóbevallási tervezet módosítására, kiegészítésére lehet szükség, ha az adózó
- mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
- áfa fizetésére kötelezett magánszemély;
- egyéni vállalkozó;
- fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
- a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
- csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
- az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
- nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
- a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
- jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
- nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
- ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
- a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
- valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
- valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
- adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.


Lényeges, hogy fentiekre – ideértve a korábbi rendelkezések szerint eddig a tárgyévet követő február 25-ig bevalló egyéni vállalkozókat is - 2019. május 20-ig van lehetőség, azaz eddig kell az adóbevallási tervezetet javítani, kiegészíteni, vagy egyetértően elfogadni azt, valamint az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot is e határidővel lehet leadni.


Az egyéni vállalkozóknak fontos tudniuk az alábbiakat is: bár az adóhatóság 2019-től (első ízben a 2018. évre vonatkozóan) az egyéni vállalkozók részére is elkészíti a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az adóbevallási tervezetet, hiszen a vállalkozásuk mellett akár munkaviszonyból, vagy egyéb, kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhettek, de az érintetteknek ki kell egészíteniük ezt a vállalkozáshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal.

Az adóhatóság egyébként az adóévet követő év február utolsó napjáig beérkezett, rendelkezésére álló munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján készíti el számukra az adóbevallási tervezetet – ezeket az adatokat a magánszemélyeknek tervezetükben ellenőrizniük kell-, de fentiek miatt a NAV nem lehet birtokában minden, az adóbevallást érintő adatnak.


Az adóbevallási tervezet kiegészítésével egyes, nem kifizetőtől származó jövedelmek bevallása is megtörténhet:
- A nem kifizetőtől származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelmek (a 2018-ban keletkezett, nem kifizetőtől - pl. külföldről - származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelem),
- A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés (a magánszemély külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződése alapján is élhet az adó feletti rendelkezés jogával, ha rendelkezik a külföldi biztosító által kiállított bővített adattartamú igazolással. A NAV ezeknek a magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet, így ők is teljesíthetik az adóbevallási tervezet felhasználásával bevallási kötelezettségüket).
A külföldi illetőségű magánszemélyek mentesülhetnek a magyarországi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség alól, ha nyilatkozatot adtak arról, hogy őket a külföldi illetőségükre tekintettel a jövedelemszerzés adóévében, vagyis 2018-ban, Magyarországon adókötelezettség nem terhelte. E nyilatkozatukat 2019. április 30-ig kellett megtenniük, a 18NYK jelű, „Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás benyújtás alóli mentesítéséhez a 2018. adóévre” elnevezésű formanyomtatvány benyújtásával, amely angol nyelven is elérhető a NAV honlapján.


Amennyiben az érintett külföldi személy az említett nyilatkozatát az előírt határidőben megtette, úgy a részére esetlegesen elkészített adóbevallási tervezet – anélkül, hogy azt az érintettnek javítania, módosítania kellene – semmis, azaz az adóbevallási határidő leteltével nem válik bevallássá.


Kiemelten fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő elteltével az adóbevallási tervezet véglegessé, azaz az adóhatóság jogszerű vélelme alapján az érintett magánszemély által elfogadottá válik, akkor is, ha a szükséges kiegészítéseket, módosításokat az illető nem végezte el, vagy meg sem nézte a NAV által összeállított tervezetet!

A bevallás esetlegesen indokolt korrekciójára ekkor már csak önellenőrzés keretében van mód.
(Ne feledkezünk meg arról sem, hogy ha a határidő leteltével véglegessé vált bevallás azért tartalmaz pontatlan vagy hiányos adatokat, mert a magánszemély bár észrevehette, kiegészíthette volna azt, de nem nézte át a dokumentumot, az ebből eredő adóhiány ugyanúgy szankcionálható, mint ahogyan az a bevallások benyújtásának előző években megszokott rendje esetében volt.)

Azok, akik szeretnék áttekinteni a kapcsolódó jogszabályokat is, azoknak az alábbiakban célszerű elmélyedniük:
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 11.-13. §. 12/B. §.; 12/C. § (7) bekezdés; 44/C. § (11) bekezdés; 65. § (2) bekezdés a)-b) pontja; 66. § (3) bekezdés; 67. § (5) bekezdés; 95. §. (2) bekezdés és (7) bekezdés.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 274/A. § (4) bekezdés; 2. számú melléklet I. fejezet B/2. pont; B/2.2 pont és a 3. számú melléklet I/1.2.4. pont.
Az adóhatóság a honlapján is közzétett átfogó, a témához kapcsolódó tájékoztatókat.


Weboldalunkon (sütiket) cookie-kat használunk. Ezek működéséről bővebben itt olvashat.