Elindult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egységes ügyfélnyilvántartása

Egységes ügyfélnyilvántartást vezettek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), melynek elsődleges célja az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése, az adó- és vámeljárásokkal kapcsolatos ügyintézés egyszerűsítése.

A NAV közleménye szerint a jövőben a vámhatóság felhasználhatja az adóhatósági nyilvántartásban szereplő adatokat, így az adatbejelentést elegendő kizárólag az adó- vagy a vámhatóság felé megtenni.
A nyilvántartások összevonását az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) valamint a NAV törvény módosítása tette lehetővé.
Az integrált nyilvántartás eredményeként a jövőben a vámhatóság felhasználhatja az adóhatósági nyilvántartásban szereplő adatokat, így az adatbejelentést elegendő kizárólag az adó- vagy a vámhatóság felé megtenni.
A vámazonosító számok kiadásával kapcsolatos változások
Az Art. új, 80/A. § (1) bekezdése a VPID-szám kiadásával kapcsolatos feladatokat az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalja. Ugyanezen § (2) bekezdése az illetékesség külön jogszabályban történő rendezésére ad felhatalmazást. A NAV Korm. rendelet módosításával az ügyfél kérelme alapján 2012. január 1. után a vám- és pénzügyőri igazgatóságok mellett az adóigazgatóságok is adhatnak ki VPID-számot. További lényeges változás, hogy mind a magánszemélyek, mind az egyéb adóalanyok tekintetében vámazonosító szám kiadása ügyében a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat.
Az adózónak VPID-számát fel kell tüntetnie a vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárással összefüggő minden iratán.
Az Art. 24/G. §-a az állami adó- és vámhatóságot felhatalmazza VPID-szám kiadására, illetőleg arra, hogy az ügyfél kérelmére ezt a számot a Közösség területén azonosításra alkalmas vámazonosító számok nyilvántartásába feltöltse.
Az állami adó- és vámhatóság a vámazonosító számot kérelemre vagy hivatalból állapítja meg.

A vámazonosító szám kérelemre történő megállapítása
Az állami adóhatóság és a vámhatóság részére történő adatbejelentésre is alkalmas egységesített nyomtatványokon lehetőség van vámazonosító szám kérésére. Ezek az egységesített nyomtatványok felépítésükben és kitöltési módjukban megegyeznek a korábban is alkalmazott adóhatósági nyomtatványokkal, amelyek bővültek a fent felsorolt adatkörökkel. Az új nyomtatványok letölthetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu).
E nyomtatványok mellett továbbra is lehetőség van kizárólag vámazonosító szám kérésére közvetlenül a vámhatóságtól ún. egyszerűsített adatlapok útján. Az egységes ügyfélnyilvántartásnak köszönhetően ezen adatlapok az ügyfél azonosításához, és a vámazonosító számok kiadásához szükséges legfontosabb adatokat tartalmazzák.
Amennyiben a vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásához szükséges, és az állami adóhatóságnál előzetesen vámazonosító számot nem kért, azt az
•    adóazonosító jellel rendelkező magánszemély a 12VBM adatlap,
•    adószámmal rendelkező magánszemély a 12VBM adatlap,
•    adószámmal rendelkező, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a 12VBT adatlap,
•    adószámmal rendelkező gazdálkodó szervezet a 12VBT adatlap,
•    a magyar állami adóhatóság által kiadott adóazonosítóval vagy adószámmal nem rendelkező külföldi magánszemély a 12VKM adatlap,
•    a magyar állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkező külföldi gazdálkodó a 12VKT adatlap 
vámhatósághoz történő benyújtásával megteheti.
Az adatlapot legkésőbb az eljárás megindítására szolgáló indítvánnyal egyidejűleg kell az eljáró vám- és pénzügyőri igazgatósághoz (ide értve a szolgálati helyet és határkirendeltséget is) benyújtani, kivéve azon eljárástípusok esetében, amikor az eljárás megindításának előfeltétele a VPID-szám megléte (elektronikus úton történik az eljárás kezdeményezése). Az egyszerűsített adatlapokkal a vámhatósághoz – kizárólag papír alapon, postán – történő benyújtással előzetesen, illetőleg a vámeljárást közvetlenül megelőzően, pl. a vámhatáron is kérhető VPID-szám.
Az egyszerűsített adatlapok 2012. január 1-jétől pdf formátumban szintén letölthetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu).
Ha az ügyfelek előzetesen kérik a vámhatósági nyilvántartásba vételt, az adatlap adatainak hitelességét alátámasztó okmányokat személyesen történő eljárás esetén be kell mutatni, postán történő beküldés esetén másolatban csatolni kell.

A vámazonosító szám hivatalból történő megállapítása
Az Art. 2012. január 1-jétől hatályos 24/G. § (3) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság hivatalból állapítja meg a VPID-számát annak az adózónak,
a) aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, vagy
b) akinek az állami adó- és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához, végrehajtásához adó- és vámhatósági nyilvántartása szükséges.
Az ügyfél adatait a vámhatóság az eljárás során készült dokumentumok (jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés) alapján veszi nyilvántartásba.
Mind a kérelemre, mind a hivatalból elvégzett nyilvántartásba vételről, illetve az adatmódosításról az ügyfelet – a nyilvántartásba vett adatok közlésével – az adó- és vámhatóság tájékoztatja.

Ügyféladatok internetes lekérdezése

Azon adóazonosító számmal (adóazonosító jellel és/vagy adószámmal) rendelkező ügyfelek, akik/amelyek 2011. december 31-ig az adóügyek elektronikus intézéséhez szükséges ’T180-as regisztrációs adatlapon bejelölték az állami adóhatóságnál nyilvántartott adataik lekérdezésének lehetőségét, 2012. január 1-től megtekinthetik az eBev-ben az egységes ügyfélnyilvántartásban található, vámhatóság által felhasznált adataikat.